Hössna prästgård

Hössna prästgård. Foto: Peter Wredin.

Geologiskt intressant

Reservatet ligger i en östvänd sluttning i Ätrans dalgång, i den del som kallas Hössnadalen. Landskapet är delvis mycket kuperat och höjdskillnaden i området är drygt 40 meter. Områdets högsta punkt ligger 300 meter över havet. Geologiskt domineras området av kalkhaltiga isälvsavlagringar som i kombination med höjdskillnaderna har skapat en hel serie av kalkrika kärr längs sluttningen.

Lite historik

Spår av det förhistoriska kulturlandskapet finns som ger exempel på hur odling, bosättning och vägar kunde gestalta sig under olika epoker. Gruskullarna utgör de tidigaste jordbrukarnas odlingsmarker. På moränmarkerna uppe på dalsidornas sluttningar finns spår efter järnålderns åkrar. Den flacka uppodlade dalbottnen belyser den omfattande uppodling av madmarkerna som skedde under 1800-talet. Inom fornåkerområdet finns fyra gravar, en skålgropsten samt en hålväg registrerade.

Rik flora

Vegetationen är mycket artrik och varierad med en rad sällsynta arter. Den intressantaste floran finner man i rikkärren där bl.a. kärrknipprot, fjällskära, axag och majviva växer, tillsammans med intressanta mossor som grov källklomossa, piprensarmossa och kalklungmossa. I öppnare och torrare delar finns flera hävdgynnade växter som trollsmultron, backsippa, slåttergubbe, fjällskära, kåltistel, smörboll och jungfrulin.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Hössna prästgård men tänk på att det inte är tillåtet att

- plocka eller gräva upp växter, eller på annat sätt skada vegetationen,

  • tälta, uppföra vindskydd eller uppställa husvagn,
  • göra upp eld,
  • framföra fordon,
  • rida,
  • medföra okopplad hund,
  • anbringa skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning,
  • anordna orienteringskontroll eller snitsla spår.

Fakta

Bildat: 1998
Areal: ca 61 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ulricehamn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Området är tillgängligt från flera håll, men de lämpligaste bilparkeringarna finns vid Hössna kyrka och reningsverket.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.