Gullmarsberg

Gullmarsberg. Foto: Mikael Reinhardt.

Mäktigt bokskogslandskap

Reservatet ligger i det inre av Gullmarsfjorden. De övre delarna sträcker sig upp mot 90 meter över havet. Områdets sluttningar vetter mot Gullmarsbergs säteri. Topografin är mycket dramatisk med stora höjdskillnader över små avstånd.

Säteriets historia

Gullmarsberg har varit ett av Bohusläns större herresäten. Det nuvarande säteriet tillkom på 1600-talet. Detta har troligen haft betydelse för områdets kontinuitet då det varit lövskog och odlingsmarker länge på platsen. När resten av skogstillståndet i landskapet var dåligt och stora trakter var nästan helt avskogade under 1700- och 1800-talen, tycks en mer samlad skogsvegetation ha bibehållits här. Rester av gamla kolgropar vittnar om att bok använts vid kolbränning.

Artrik vegetation

Skogen består huvudsakligen av höga och rakstammiga bokar med inslag av hassel, ek och björk. Örtfloran är speciellt rik i de alkantade bäckravinerna med bl.a. gullpudra, bäckbräsma och hässleklocka. I övriga delar finner man blåsippa, smånunneört och skogsbräsma. Av mossor kan nämnas den sällsynta bokfjädermossan och kustkvastmossan. Svampfloran är intressant med bl.a. bronssopp, gulnande spindling, bokvaxskivling och rutkremla. Lavfloran gör lokalen till en av landskapets intressantaste. Flera rödlistade lavar har påträffats, t.ex. bokvårtlav, bokkantlav och grynig lundlav. Fågelfaunan är rik med arter som skogsduva, mindre hackspett, mindre flugsnappare och stenknäck.

Skyddet av detta område har delfinansierats med medel ur EU:s LIFE-naturfond. Fonden delfinansierar naturvårdsprojekt med syfte att skydda och vårda områden som ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, Natura 2000.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Gullmarsbergs naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil,
  • göra upp eld,
  • bryta kvistar, plocka blommor, gräva upp växter,
  • samla in lavar, mossor, vedsvampar och insekter,
  • skada eller ta bort döda träd och vindfällen,
  • medföra ej kopplad hund,
  • framföra motorfordon längre än till parkeringsplatsen,
  • cykla eller rida utanför befintliga grusvägar.

Fakta

Bildat: 2000. (Ursprungligt beslut från 1976 upphävdes när nu gällande beslut fattades).
Areal: ca 37 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Uddevalla

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet ligger en dryg km sydväst om samhället Skredsvik och kan nås via allmän väg varifrån en mindre grusväg går fram till en parkeringsplats. Stigarna i området är obetydliga. Informationsskylt finns vid p-platsen.

Åk kollektivt

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

 

Mindre flugsnappare. Foto: Kent-Ove Hvass
Mindre flugsnappare. Foto: Kent-Ove Hvass.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.