Bratteforsån

Bratteforsån. Foto: Christian Åberg.

Naturvärden på land och i vatten

Bratteforsån rinner norrut från sjön Stora Hällungen och mynnar i havet i höjd med Ljungskile i Uddevalla kommun. Reservatet omfattar ca 3,5 km av den totalt ca 8 km långa ån med omgivningar. Bratteforsån meandrar genom en välutvecklad och djupt nerskuren ravin.

I ravinens slänter växer en artrik lövskog. Närmast ån dominerar klibbal, men här finns även inslag av ask och alm. Längre upp längs slänterna finns en del grov till mycket grov ek, men även lönn, lind, hägg och hassel. Det finns gott om död ved i området i form av både lågor och döda, stående träd. Ungefär mitt i reservatsområdet har ravinen ett botaniskt kärnområde, med rik lundflora och grova ädellövträd med rik moss- och lavflora. Längre söderut omges ån av betesmarker med en ridå av huvudsakligen klibbal längs vattendraget.

Bratteforsån har en artrik och värdefull bottenfauna, och hyser en av länets största populationer av flodpärlmussla. Ån är även en viktig reproduktionslokal för uppvandrande lax och havsöring. Ravinen är ett fint fågelområde med arter som kungsfiskare, strömstare, näktergal, mindre hackspett, mindre flugsnappare, skogsduva m.m.

Spår från äldre tider

Vid Brattefors anlades en kvarn 1574 och under 1800-talets mitt tillkom även en såg på samma plats. Dessa var igång en bit in på 1900-talet. Idag finns kvarnlämningar kvar. Mitt i området finns lämningar av Anfasteröd såg. Inom området finns bl.a. även en kolerakyrkogård och en fångstgrop för varg.

I området finns inga anläggningar eller anordningar för friluftslivet. Dalgångens kuperade terräng med branta slänter och gott om liggande träd gör det bitvis svårt att röra sig i området.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Bratteforsån men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon eller cykla utanför befintliga vägar. Gäller ej mark- och sakägare vid skötsel av fastigheten, anläggningar och liknande,
  • plocka, gräva upp eller samla in kärlväxter, mossor, lavar, svampar, insekter, mollusker och vattenlevande djur. Undantag gäller för bär och matsvamp,
  • skada eller ta bort döda träd och vindfällen,
  • skada eller göra åverkan på levande träd och buskar,
  • tälta,
  • medföra hund som inte är kopplad. Gäller ej markägare och jakträttsinnehavare vid jakt,
  • göra upp eld.

Fakta

Bildat: 2004
Areal: ca 42 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Uddevalla

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Reservatet nås lättast från väg 167, mellan Ljungskile och Grinneröd.

Karta med serviceinformation

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

 

Flodpärlmussla. Foto: Länsstyrelsen.
Flodpärlmussla. Foto: Länsstyrelsen.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.