Slättbergen

Slättbergen är unika, helt plana urbergsytor. De är rester av en mycket gammal och helt nederoderad landyta. Foto: Jeanette Wadman.

Intressant geologi

Naturvårdsområdet består av tre områden, Eriksroparken, Hjortmossen och Sandhem-Halvorstorp, med s.k. slättberg. Dessa är urbergshällar som är helt platta på ovansidan. Utbredningen av hällarna varierar inom områdena. De plana urbergsytorna utgör rester av det s.k. subkambriska peneplanet, alltså den berggrund som underlagrar de kambrosiluriska bergarterna i västgötabergen.

Eriksroparken ligger i stadsdelen Skoftebyn. Området är en tämligen opåverkad oas i ett tätt bebyggt villaområde. Vegetationen består av tall med inslag av gran, björk och rönn. Hjortmossen är mer parkartad och tillrättalagd. Sandhem-Halvorstorp har relativt ostörd vegetation, med tall, gran och björk med inslag av al.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Slättbergens naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld annat än på medhavd grill eller av kommunen anvisad plats,
  • framföra motordrivet fordon på annan än av kommunen anvisad väg i skötselplanen,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • dumpa trädgårdsavfall eller skräpa ned.

Fakta

Bildat: 1997
Areal: ca 83 hektar
Naturvårdsförvaltare: Trollhättans kommun
Kommun: Trollhättan

Slättbergen är ett kommunalt naturvårdsområde.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Naturvårdsområdet består av tre områden inne i eller i anslutning till Trollhättans tätort:

1. Eriksroparken (i stadsdelen Skoftebyn)

2. Hjortmossen

3. Sandhem-Halvorstorp. 

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.