Gunniltorp

Gunniltorp, alsumpskog. Foto: Länsstyrelsen.

Variationsrika miljöer

Naturreservatet Gunniltorp ligger i Falbygden på Plantabergets östsluttning. Landskapet karakteriseras av växlingen mellan mjukt böljande odlingsmarker och markerade platåberg.

Ovanför sluttningen finns en välbetad björkdominerad betesmark. Genom naturreservatets låglänta delar rinner en liten bäck som delvis omges av en betad alsumpskog. I lövbrantskogen finns det rikligt med block, ädellövträd, gamla grova träd, och död ved, vilka skapar goda livsbetingelser för växter och djur.

Området har som helhet en mycket omväxlande lövskogs- och betesmarksmiljö med lång kontinuitet. De varierande ljusförhållandena och den skiftande sammansättningen på trädbestånden innebär att det finns förutsättningar för en stor artrikedom bland insekter, marksvampar, kärlväxter och andra arter knutna till lövskog och till öppna eller halvöppna betesmarker.

Reservatets branta, blockrika del är relativt svårtillgänglig och sannolikt slitagekänslig, medan den nedre, flackare delen kan vara attraktiv att promenera i liksom de betade hagmarkerna ovanför branten.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservat Gunniltorp men tänk på att det inte är tillåtet att

  • skada döda liggande eller stående träd eller vindfällen eller bryta torra grenar eller kvistar,
  • framföra fordon,
  • elda.

Det är inte tillåtet att utan Länsstyrelsens tillstånd

  • fånga eller samla in ryggradslösa djur,
  • plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar med undantag för matsvamp,
  • gräva upp växter eller växtdelar.

Fakta

Bildat: 2005
Areal: ca 38 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Tidaholm

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Åk till Kungslena och ta vägen västerut mot Tiarp. Efter ca 3 km kör man över en bäck. Parkera bil eller cykel där och gå till höger upp mot berget.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.