Ettaks strömmar

Ettaks strömmar. Foto: Johan Jannert.

Strömmande vatten och skog

Ettaks strömmar ligger ca 9 km sydväst om Tidaholm och består av en nästan 6 km, till stora delar orörd, strömmande sträcka av Tidan med stora naturvärden. Reservatet är ca 60 ha stort. Reservatet består av åfåran, klibbalskog och blandskog samt betesmark. Klibbalskogen är delvis grovvuxen och även äldre barrträd finns.

Safsa eller kungsbräken (Osmunda regalis) är en ovanlig ormbunke av ansenlig storlek med en av sina nordligaste lokaler just i reservatet Ettaks strömmar. Safsan finns rikligt och bildar rejäla buskar med blad upp till 1,5 m långa just vid Tidans strand.

Klockgentiana (Gentianella pneumonanthe) finns i en betad fuktäng i nordöstra delen av reservatet. Området stängslades in 2004 och bete påbörjades efter att legat nere en tid. Klockgentianan är sällsynt och har en västlig utbredning. Bete krävs för att den ska trivas.

Fågellivet är rikt med bland annat strömstare, forsärla och kungsfiskare, vilken gräver sina bon i lodräta jordstränder. Det har funnits en livskraftig stationär öringstam men den har blandats upp av inplanteringar och minskat. Genom att restaurera lekbottnar hoppas man få tillbaka öringen och dessutom flodpärlmusslan som nästan har försvunnit från området. Den hotade fisken färna finns i strömmarna.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Ettaks strömmar men tänk på att det inte är tillåtet att

  • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller ris eller på annat sätt skada vegetationen,
  • skada eller ta bort vindfällen eller andra döda träd,
  • färdas med kanot eller annan farkost mellan Ågårdsbron och Ettaksbron. Transport skall ske på särskild anvisad transportled,
  • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser,
  • ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser,
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar,
  • anbringa tavla, skylt eller affisch,
  • insamla, plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med undantag av bär och matsvamp,
  • insamla eller fånga insekter eller andra ryggradslösa djur. Föreskrift 6 gäller ej jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt vilt.

Fakta

Bildat: 2008
Areal: ca 63 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Tidaholm

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Trevligaste vägen till Ettaks strömmar är att köra mot Hökensås från Tidaholm. Kör rakt fram mot Velinga. Strax innan Velinga svänger du mot Suntak och kör 7 km till Ettaks kungsgård och tar trevägskorsningen till höger. Efter några hundra meter är du vid Ettaksbron. Promenadstig finns på nordvästsidan av Tidan och även med utgångspunkt från Ågårdsbron längre söderut. Från väg 26 kör man mot Velinga och kommer då efter drygt tre km fram till Ettaksbron.

Naturreservatsfolder

 

Klockgentiana. Foto: Lars Sjögren
Klockgentiana. Foto: Lars Sjögren.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.