Aplagårdsskogen

Aplagårdsskogen. Foto: Länsstyrelsen.

Opåverkade lövsumpskogar

Områdets naturvärden är  knutna till de fuktiga lövsumpskogarna och källflöden som återfinns i två dalgångar. Här gör de många källorna att marken har dålig bärighet och stora delar är ständigt våta. Denna typ av miljöer har inte påverkats nämnvärt av skogsbruk och hyser därmed höga naturvärden.

I området dominerar al, glasbjörk och gran, det finns även inslag av ek, ask och sälg. Den fuktiga miljön ger goda förutsättningar för en rik moss-, lav- och kärlväxtflora. I området finns bland annat missne, dvärghäxört, kärrfibbla och skärmstarr. Det finns rikligt av den rödlistade dunmossan vid källflödena.  Andra signalarter som påträffats i området är rödgul trumpetsvamp och kamtuffmossa.

Uppe på platån återfinns bl.a. ett talldominerat åsparti samt flera stora granplanteringar. Granplanteringarna skall omvandlas till lövskog och kommer därför på sikt att öka områdets naturvärden.  

Fakta

Bildat: 2010
Areal: Cirka 31 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Tidaholm 


Get Microsoft Silverlight

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.