Ruderskogen

Ruderskogen. Foto: Länsstyrelsen

Sumpskog med rik flora

Ruderskogen ligger ca. 4 km sydost om Tibro samhälle. Naturreservatet består av en lövrik sumpskog som omges av granskog med bitvis ganska stora mängder död ved. Den centrala delen av naturreservatet består av ett alkärr som är vattendränkt större delen av året.

Sumpskogen är mycket säregen med sin kalkkrävande flora mitt i den annars kalkfattiga Tibrotrakten. Det kalkrika källvattnet som sipprar upp i området är orsaken till detta märkliga fenomen.

Klibbalskärret har stora mossiga al- och björksocklar, mossiga stenar och tuvor. Flera s.k. signalarter för skog med höga naturvärden finns i naturreservatet, t.ex. myskmadra, dvärghäxört, rörsvepemossa, havstulpanlav.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Ruderskogens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada döda liggande eller stående träd eller vindfällen eller bryta torra grenar eller kvistar.
  • Gräva upp växter eller växtdelar eller på annat sätt skada vegetationen.
  • Plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar, insekter och svamp med undantag av bär och matsvamp.
  • Göra upp eld.
  • Framföra motordrivet fordon.
  • Inplantera främmande växt- eller djurart.

Så hittar du hit

Ruderskogen ligger cirka 4 km sydost om Tibro, öster om väg 201. Från väg 201 leder en mindre grusväg fram till naturreservatet. En parkeringsplats och informationstavla finns i anslutning till naturreservatet.

Fakta

Bildat: 2000
Areal: ca 43 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Tibro

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Ruderskogen ligger cirka 4 km sydost om Tibro, öster om väg 201. Från väg 201 leder en mindre grusväg fram till naturreservatet.

En parkeringsplats och informationstavla finns i anslutning till naturreservatet.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.