Klev

Klevs gästgiveri. Foto: Peter Post.

Gästgiveri med gamla anor

Klev vid Ätran strax utanför Mårdaklev är mest känt för Klevs Gästgiveri med anor från 1650-talet. Ätrans dalgång har alltid varit en naturlig led för de människor som sökte sig från kusten och inåt landet. Utefter sådana färdvägar lades gästgivaregårdar med lämpliga mellanrum. Klev ligger utefter Ätrastigen med lagom skjutshåll från Gunnarp i Halland. För att bevara husen förklarades dessa som byggnadsminne 1988. Miljön kring husen blev naturreservatet året därpå.

Gästgiveriverksamheten i sin äldre form upphörde på 1950-talet, men tre större byggnader finns kvar. Manbyggnaden uppfördes 1836 och är arrendatorbostad. Den äldsta av de båda andra byggnaderna är från år 1750 och tjänstgjorde från början som gårdens manbyggnad. Den andra har inrymt bland annat utskänkningslokal och resanderum. Gästgiveriet lever vidare än i dag i form av en restaurang. Vid sidan av gästgiveriet ligger den före detta lanthandeln.

Närmast husen finns ett trädgårds- och parkområde med vidkroniga ekar och bokar. I norr övergår parken i en skogbevuxen bergbrant, och på berget finns rester av en skansanläggning och en jordvall. Dessutom finns en ristning på en fast häll. I väster finns en blockig rasbrant med riklig förekomst av mossor och ormbunkar.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Klevs naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande,
  • utplantera växt- eller djurart,
  • göra upp eld,
  • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen,
  • samla in mossor, lavar, insekter, svampar med undantag för matsvampar och gräva upp kärlväxter,
  • skada eller göra åverkan på levande träd och buskar,
  • ställa upp husvagn eller husbil.

Fakta

Bildat: 1989, nytt beslut 2014
Areal: ca 30 hektar
Naturvårdsförvaltare:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län (skog, äng och friluftsanläggningar),
Stiftelsen Klevs gästgiveri (byggnader och tillhörande trädgård på fastigheten Kleven 1:72),
Mårdaklevs Naturskyddsförening (fastigheten Kleven 1:41)
Kommun: Svenljunga

 

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Klev ligger strax norr om Mårdaklev, i södra delen av Svenljunga kommun. Området ligger längs vägen mellan Svenljunga och samhället Ätran, i Hallands län.

 

Grova bokar vid hembygdsgården. Foto: Naturcentrum

Gransumpskog med löv väster om ängen. Foto: Naturcentrum.
Grova bokar vid hembygdsgården (överst) och gransumpskog med löv väster om ängen. Foton: Naturcentrum

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.