Nöddökilen

Rikt fågelliv

Nöddökilen är en mycket grund havsvik. Bottnen består i hela kilen av lersediment och är oftast blottlagd vid ebb. Kilens inre delar omges av ett mycket flackt landskap. Dessa marker är så låglänta att de oftast översvämmas under extrema högvatten.

Här finns ett rikt fågelliv både under häckningssäsongen och flyttningsperioderna. Många intressanta arter har noterats som t.ex. gluttsnäppa, brushane, rödbena och häger. Området är fågelskyddsområde med tillträdesförbud under våren.

Intressant flora

På reservatets strandängar och fastmarksängar är artrikedomen stor. Högre upp finns torräng och bårder av lövsnår med apel, brakved, hartsros, olvon, rönn, slån och vårtbjörk finns också i området. Här trivs t.ex. blåsippa, gullviva och kungsmynta.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Nöddökilens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • medföra lös hund,
  • campa.

Fakta

Bildat: 1970
Areal: ca 50 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Strömstad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Reservatet nås via vägen till Rävö, en avtagsväg från vägen E6 - Råssö. Reservatet ansluter till naturreservatet Älgöleran-Mjölkarekilen.

Karta med serviceinformation

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.