Sparresäter

Sparresäter. Foto: Skövde kommun.

Grova ekar och död ved

Sparresäter ligger vid sjön Långens sydvästra hörn, norr om Lerdala. Reservatet ligger intill en markerad förkastningsbrant. Det består av hagmarker och lövskog. I söder ligger en hagmark med värdefull flora. Ek dominerar, men även björk, ask och vildapel förekommer. Utmed sjön ligger en ekhage. Här finns tätare skog i vissa delar och där finns lundflora. Norr om hagmarkerna ligger skogsmark som består av sumpskog, ask-almskog och ung bokskog. Skogen i branten är rik på död ved. Den värdefulla faunan och floran är främst knuten till grova lövträd i hagmarkerna i söder och dels till skogs- och brantmiljöerna i norr. Av de grova träden är ca 13 stycken kvalificerade att kallas jätteträd.

Skötsel och restaurering av detta område har delfinansierats med medel ur EU:s LIFE-naturfond. Fonden delfinansierar naturvårdsprojekt med syfte att skydda och vårda områden som ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, Natura 2000.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Sparresäter men tänk på att det inte är tillåtet att

  • skada döda liggande och stående träd,
  • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen,
  • gräva upp växter eller växtdelar,
  • göra upp eld annat än på markerade platser,
  • framföra motordrivet fordon eller cykla,
  • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar, insekter och svampar med undantag av bär och matsvamp,
  • anordna läger eller idrottstävling som omfattar fler än 200 deltagare.

Fakta

Bildat: 2001
Areal: ca 42 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Sparresäter ligger cirka 1,5 mil nordväst om Skövde vid Sparresäters naturbruksgymnasium väster om Lerdala. Parkeringsplats finns vid skolan.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.