Rånna Ryd

Rånna Ryd. Foto: Länsstyrelsen

Reservat längs Billingen

Området sträcker sig drygt fem kilometer i nordsydlig riktning utmed platåberget Billingens östra sluttningar. Hela området präglas av berget. Kanten på bergsplatån övergår i stup och rasbranter som är kraftigt lutande och delvis mycket svårforcerade. Längre ned utmed bergssluttningen breder ett landskap med kullar, terrasser och svackor ut sig. Här finns öppna betesmarker och ett mosaikartat landskap där öppna betesmarker och trädklädda betesmarker ligger i nära anslutning till varandra.

Många sorters skog

I reservatet finns stora arealer lövdominerad skog. Här finns många typer av lövskog; t.ex. brantskogar, klibbalskogar och ask-almlundar. Brantskogarna har inte rörts på lång tid och tillgången på död ved är god. Brantskogarna övergår i öppna eller trädklädda betesmarker.

Rikt växt- och djurliv

Markerna är starkt kalkpåverkade. Reservatet är därför rikt på ovanliga arter, bl.a. många svamparter. Törnskata och stenknäck är karaktärsarter i Ryds ängar.

Fornlämningar

Drygt 20 registrerade fornlämningar finns inom reservatet. En av de större fornlämningarna är fornborgen Ymsingsborg på Billingens platå.

Rekreationsområde med leder

Närheten till Skövde gör området till ett viktigt närrekreationsområde. Billingeleden löper i nord-sydlig riktning genom reservatet och det finns även andra markerade leder och många stigar i området. I Ryds ängar och Lidens ängar finns naturstigar, informationsskyltar och sittgrupper utplacerade. Vid Ymsingsborg och Ryds grottor finns fina utsiktsplatser. Både vid Lidens ängar och Ryds ängar finns parkeringsplatser.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Rånna Ryd men tänk på att det inte är tillåtet att

  • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen,
  • gräva upp växter eller växtdelar,
  • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg,
  • cykla eller rida annat än på anlagd väg,
  • ställa upp husvagn eller husbil,
  • göra upp eld annat än på anvisad eldplats enligt skötselplanen.

Det är dessutom inte tillåtet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • anordna läger eller idrottstävling som omfattar fler än 200 deltagare,
  • idka bergsklättring,
  • plocka eller insamla gräs, örter, lavar, mossor, insekter och svamp med undantag av bär eller matsvamp.

Fakta

Bildat: 2002
Areal: ca 442 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Skövde kommun
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Rånna Ryd ligger läns Billingens sluttning och nås lättast från vägen mellan Ulveket och Rånna.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.