Offerstenen

Stenbumling vid barrskog
Naturreservatet har fått sitt namn efter det flyttblock som finns i östra delen av området, utmed gränsen mellan Falköpings och Skövde kommuner.

Enligt traditionen har stenen använts som offerplats. I en spricka i stenen finns en del äldre mynt. Offerstenen klassas av Riksantikvarieämbetet som en så kallad "övrig kulturhistorisk lämning”. 

Barrskog med vildmarkskänsla

Naturreservatet Offerstenen ansluter till det stora naturreservatet Sydbillingens platå sydväst om Skövde. Det förstärker därmed naturvärdena i detta ”vildmarksområde”. Offerstenen domineras av barrblandskog och myrmark, från fuktiga sumpskogar till torra skogsmarker. Skogarna kännetecknas genomgående av att det är magra marker. I södra delen av området finns en del diabasblock och diabasen går också i dagen på några ställen.
Vanliga arter i markvegetationen är blåbär, lingon, odon, tuvull och stjärnstarr. I naturreservatet finns ”rödlistade” arter (riskerar att dö ut) såsom granticka, ullticka och orange taggsvamp.

Regler i reservatet

Du är välkommen att besöka naturreservatet Offerstenen, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • skada döda liggande eller stående träd eller vindfällen eller bryta torra grenar eller kvistar
  • inplantera växt- eller djurart
  • framföra motordrivet fordon
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
     

Så hittar du hit

Offerstenen ligger på Sydbillingen cirka 3 km nordväst om Häggum och 7 km nordost om Broddetorp. Från vägen mellan Broddetorp och Varnhem leder mindre vägar, via skjutfältet vid Bjärsjö, fram till naturreservatet. En parkeringsplats och informationstavlor kommer att anläggas i anslutning till naturreservatet.

Fakta

Bildat: 2017
Areal: 32,9 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping och Skövde​