Nolberget-Missunnebäcken

Nolberget. Foto: Länsstyrelsen.

Lövskogar med gamla, grova askar och almar

På Billingens nordvästra brant växer äldre blandskogar med stort inslag av ädellöv och död ved. Branten är ställvis blockrik. I skogen finns äldre hamlade träd som är rester från tidigare lövängar. Nedanför branten finns både äldre lövskog och lövsumpskog och lövrika, delvis igenväxta hagmarker. Här finns också stora bestånd med äldre hassel. Två bäckar rinner nerför branten. I sluttningen finns flera källor.

Mossor, svampar och lavar är knutna till brantskogen

Framför allt i branten växer många sällsynta mossor, lavar och svampar. Blommor som anses hotade är kransrams, springkorn, myskmadra och vårärt. De äldre hasselbestånden har en mycket rik svampflora.

Kulturspår

Viktiga kulturspår är, förutom de hamlade träden, odlingsrösen, stenmurar, enstaka husgrunder och spår efter äldre vägar.

Friluftsliv

Naturreservatet är lätt att nå. Det finns parkeringsplatser i anslutning till naturreservatet, vid Arvidstorp och vid Högelid. De före detta hagmarkerna nedanför rasbranten är tilltalande strövområden, och ovanför branten finns möjligheter till goda utblickar över det omgivande landskapet. I den norra delen går Billingeleden går genom naturreservatet.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Nolberget-Missunnebäcken men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka eller gräva upp mossor, lavar eller svampar. Det är tillåtet att plocka bär, blommor och matsvamp för eget behov.
  • tillvarata eller på annat sätt skada döda träd, grova grenar och vindfällen,
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla,
  • elda,
  • anordna militära övningar,
  • anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning,
  • insamla ryggradslösa djur,
  • arrangera idrottstävling, läger eller liknande verksamhet.

Fakta

Bildat: 2008
Areal: ca 68 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

 

 


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Naturreservatet nås enklast från en parkering som ligger från Skövde mot Lerdala. P-platsen ligger öster om vägen precis innan den går ner för diabasbranten.

Det finns även en parkeringsplats på vägen som går från Varnhem, norrut mot Öglunda. Parkeringsplatsen ligger då knappt 5 km norr om Öglunda.

 

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.