Loringaskogen

Loringaskogen. Foto: Örjan Nilsson
Loringaskogen är ett fint utflyktsmål för botaniskt intresserade och dem som vill uppleva ädellövrika skogar och betesmarker med många naturvårdsintressanta arter.

Naturreservatet hyser variationsrika och artrika marker med ädellövskogar, lövsumpskogar, rikkärr, fuktängar, käll- och bäckmiljöer, samt trädklädda hagmarker. Området har en påtaglig kalkprägel vilket bland annat märks genom kalktuff vid källbäckar och kring ett par källor. I markvegetationen finns en mängd arter knutna till kalk- och/eller källpåverkad mark.

Stora delar av naturreservatets östra kant var tidigare odlad mark. Det framgår av Häradsekonomiska kartan från 1877-82. Området bestod då mestadels av odlad mark, lövskog och löväng. De tidigare odlade ytorna utgörs idag av ädellövskog, lövsumpskog, kärr, fuktäng samt frisk gräsmark. Spår av en mängd diken förekommer spritt i de östra flacka delarna. Den före detta lövängen består av trädklädd eller öppen gräsmark, fuktäng samt sumpskog.

Askarna i Loringaskogen har, under senare år, drabbats av askskottsjuka och många träd är döda eller döende. Detta bidrar till att stora mängder död ved finns i området, vilket bland annat gynnar en del svampar och insekter.

Mindre hackspett, tvåblad (orkidé) och almdyna (svamp) är exempel på naturvårdsintressanta arter i området.  

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Loringaskogens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • elda annat än på angiven eldplats,
  • medvetet störa djurlivet,
  • bryta kvistar, fälla, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • plocka mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp,
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur,
  • inplantera djur- eller växtart,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift annat än på befintlig informationstavla.

Fakta

Bildat: 2014
Areal: ca 23 hektar fördelat på 3 delområden. I norr delas naturreservatet av ett skogligt så kallat biotopskyddsområde med lövsumpskog på ca 4 hektar. I söder delas naturreservatet av Rv. 26.
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skövde

Loringaskogen ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Serviceinformation

Under sommarhalvåret betar nötkreatur i naturreservatet. Stängselgenomgångar finns men vandringsleder saknas i området. Tillgängligheten är därför begränsad för personer med funktionsnedsättning.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Loringaskogen ligger strax väster om gården Loringa söder om Skultorp i Skövde kommun. Om du färdas med bil hittar du enklast hit genom att svänga av Rv 26 söder om Skövde, vid trafikplats Loringa. Fortsätt västerut förbi Loringa gård. Det finns en parkeringsplats i naturreservatet.

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.