Kallsågsmossen

Orkidérikt kärr

Kallsågsmossen ligger på Sydbillingen, några hundra meter söder om Rådene gård. Reservatet utgörs av själva Kallsågsmossen och omgivande lövsumpskog. Området tillförs vatten från källor som bryter fram ur kalkgrunden.

Kallsågsmossen. Foto: Länsstyrelsen

Den norra delen av kärret utgörs av ett s.k. axagkärr. Detta parti är länets största sammanhängande axagyta. Förutom axag finns här bl.a. brudsporre, kärrknipprot, flugblomster, majviva och slåtterblomma.

Den södra delen av kärret har en stor rikedom av orkidéer. Här växer bl. a. honungsblomster, ängsnycklar, sumpnycklar och vaxnycklar.

Lövsumpskogen är relativt ung. Gråal, klibbal, björk och asp dominerar, med inslag av bl.a. ask och alm. I skogen växer bl.a. tvåblad och grönvit nattviol. Utmed Simsjöbäcken är skogen äldre, med inslag av lågor och död ved.

Föreskrifter för allmänheten

Tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla eller rida,
  • tälta,
  • elda,
  • fälla träd eller buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen,
  • skada eller ta bort döda träd och vindfällen,
  • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar,
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur,
  • anordna läger, sätta upp orienteringstavlor eller snitslade spår.

Fakta

Bildat: 1999
Areal: ca 10 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Kallsågsmossen ligger på Sydbillingen, några hundra meter söder om Rådene gård.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.