Ingasäter-Rödegården

Rika betesmarker

Naturreservatet Ingasäter-Rödegården ligger på Billingens nordostsluttning och gränsar i norr till naturreservatet Garparör.

Rödegården, tidigare hamlad lind. Foto: Länsstyrelsen.

Naturreservatet ligger i en bygd som sedan mycket lång tid varit bebodd. Odlingsterrasser, odlingshak, odlingsrösen, stenmurar och hamlade träd vittnar om en lång historia av uppodling.

Naturreservatet omfattar en mosaik av betesmarker, lövklädda hagmarker och betade igenväxningsmarker. Väster om Rödegården finns flera alkärr och i skogen strax väster om väg 26 en del källdrag.

I området finns många gamla grova ädellövträd, som har stor betydelse för traktens lövskogsfåglar. Här finns bl.a. mindre hackspett och göktyta. Träden har en värdefull moss- och lavflora. Ett annat av reservatets värden är de många blommande träd och buskar som erbjuder nektar och pollen åt olika insekter.

Reservatet har ett stort värde som strövområde.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Ingasäter-Rödegården men tänk på att det inte är tillåtet att

 • insamla, förstöra eller skada döda träd, grova grenar och vindfällen,
 • medföra okopplad hund,
 • cykla,
 • framföra motordrivet fordon,
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil,
 • göra upp eld,
 • anordna militära övningar,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning,
 • utplantera djur- och växtarter.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

 • insamla ryggradslösa djur,
 • insamla eller gräva upp växter, svampar, mossor och lavar. Det är dock tillåtet, att för eget bruk, plocka bär, ej fridlysta växter och matsvamp,
 • arrangera idrottstävling, läger eller liknande verksamhet.

Fakta

Bildat: 2007
Areal: ca 34 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skövde


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Parkeringsplats för besökare till reservatet finns nedanför gården Ingasäter, längs vägen mellan Mölltorp och Övertorp.

Naturreservatsbroschyr

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

 

Mindre hackspett. Foto: Erik Landgren.
Mindre hackspett. Foto: Erik Landgren.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.