Blängsmossen

Blängsmossen. Foto: Skövde kommun.

Högmosse med rikt fågelliv

Blängsmossen är en av Skaraborgs största och mest utvecklade högmossar. Mossen är ca 430 hektar stor och trots sin storlek är den relativt opåverkad. Syftet med naturreservatet är att skydda mossens orörda karaktär och att låta omgivande tallskog utvecklas mot en urskogskaraktär.

Blängsmossen har en gång uppstått ur en försumpad skog. Bland den vanliga mossevegetationen finns också ovanligare inslag, som till exempel dvärgbjörk, som är en nordlig art. Mossen är botaniskt intressant med arter som snip, ängsnycklar och myggblomster. Även fågellivet är rikt och här häckar arter som grönbena och ljungpipare. På våren kan du höra orre spela på Blängen.

Själva mossen består av ett välvt mosseplan uppbyggt av vitmossor. Mosseplanet är skogslöst  och ute på mossen finns stora blöta höljor. I östra delarna finns större arealer skogsklädd myr.

Det som gör Blängsmossen unikt i sitt slag är de så kallade sprickkärrsfönstren. Dessa har troligen bildats genom att näringsrikt vatten trängt upp från fastmarken under mossen i samband med att mossen glidit isär. Detta är ett ovanligt fenomen och man känner inte till det från någon annan svensk mosse. När vattnet sedan avvattnas från mossen till omgivande mark, bildas olika typer av kärr.  

Blängsmossen ligger på Billingens diabasplatå på en nivå av ca 300 meter över havet, inte så långt från Skövde tätort. Det finns ett fågeltorn i området där man har utsikt över mossen. På vintern går det ett skidspår runt mossen.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Blängsmossens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra fordon,
 • parkera fordon,
 • cykla eller rida,
 • ställa upp husvagn, husbil eller tälta,
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning,
 • göra upp eld,
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen,
 • plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitsla spår,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen,
 • fånga och insamla ryggradslösa djur.

Fakta

Bildat: 1996
Areal: ca 448 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skövde, Skara, Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Blängsmossen ligger på norra Billingen, norr om vägen mellan Skövde och Lerdala. Mossen nås från en parkeringsplats söder om vägen, där den gör en skarp krök mot norr.

Naturreservatsfolder

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

 

Klockljung på Blängsmossen. Foto: Skövde kommun
Klockljung på Blängsmossen. Foto: Skövde kommun.