Syltängarna domänreservat

Syltängarna. Foto: Länsstyrelsen.

Gammal skog

Naturreservatet Syltängarna domänreservat ligger ca 10 km SV om Skara. Reservatet består av sluten lövskog där gamla ekar dominerar, med inslag av enbuskar. I den inre delen av reservatet finns ett alkärr. Ekskogen är ca 190 år gammal med undantag för den västra delen där den är något yngre. Skogen har gallrats för att gynna ekarna, som är det trädslag i Sverige som är värd till flest insekter, svampar och lavar.  

Nattviol. Foto: Caroline Edelstam.

Syftet med naturreservatet är att bevara och främja mycket gammal ekskog som förr haft en betydande utbredning i området. Detta skapar goda chanser för de djur och växter som är beroende av gammal ekskog.  

Vegetationen är ganska artfattig vilket är typiskt för sluten ekskog. Typiska arter är t.ex. vitsippa, liljekonvalj, grönvit nattviol och ormbär. Fågelarter som är vanliga är bl.a. bofink, svartvit flugsnappare, gulsparv, trädpiplärka och större hackspett. Kattuggla häckar i området. Området är lättillgängligt. En vandringsslinga finns i området.    

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Syltängarna men tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra fordon annat än på befintlig bilväg,
 • parkera annat än på anvisade parkeringsplatser,
 • ställa upp husvagn, husbil eller tälta,
 • cykla eller rida annat än på befintlig skogsbilväg,
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning,
 • göra upp eld,
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen,
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen,
 • fånga och insamla ryggradslösa djur.

Fakta

Bildat: 1996
Areal: ca 14 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skara


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Syltängarna domänreservat ligger cirka 7 km sydväst om Skara och cirka 4 km söder om Ardala och E20 vid östgående avtagsväg till vägen mot Norra Vånga. Parkeringsplats.

 

Gulsparv. Foto: Erik Landgren.
Gulsparv. Foto: Erik Landgren.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.