Bockaskedeåsen-Toran

Valleområdets högsta ås är en omtyckt plats för utflykter och vandring. Området är ett populärt utflyktsmål och lätt att nå. Men var beredd på kuperad terräng!

Bockaskedeåsen är den mest välbesökta och lättillgängliga delen av naturreservatet. Denna markanta höjdrygg bildades när inlandsisen smälte för 10 000 år sedan. Naturbetesmarkerna här är ganska artrika, med arter som gullviva, darrgräs och gökärt. Det finns också två ovanliga svamparter här; grönnopping och gul lilariska. Det går en markerad stig från parkeringsplatsen till åsens krön och vidare norrut mot Lycke-Lilla Höjens naturreservat. Från krönet på åsen har man fin utsikt över det omgivande landskapet.  

Naturreservatet består även av en skogklädd brant nedanför Billingens platå. I branten växer äldre blandskog med stort inslag av ädellövträd. Kryptogamfloran är rik och bjuder på en rad rödlistade arter. Här och var tränger det fram källflöden som blir till små bäckar. Berggrunden gör att källvattnet blir mineralrikt. Källsprången utgör därför ofta mycket intressanta mosslokaler.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Bockaskedeåsen-Toran men tänk på att det inte är tillåtet att

  • skada döda liggande eller stående träd eller vindfällen eller bryta torra grenar eller kvistar,
  • gräva upp växter eller växtdelar, 
  • framföra motordrivet fordon annat än på allmän väg,
  • elda,
  • medföra okopplad hund,
  • genom oaktsamhet störa betesdjur i reservatet,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning,
  • samla in lavar, mossor, insekter, ryggradslösa djur och svamp (undantag för bär och matsvamp),
  • anordna större läger, tävlingar eller liknande arrangemang.

Fakta

Bildat: 2007
Areal: 71 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skara

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Gullvivor. Foto: Kaisa Malmqvist.

Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Bockaskedeåsen-Toran ligger på båda sidor om vägen mellan Varnhem-Lerdala, norr om Öglunda. Vid vägen finns en anlagd parkeringsplats. I området finns en vandringsled, som knyter an till reservatet Lycke - Lilla Höjen i Skövde kommun.

Naturreservatsfolder

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

 

Darrgräs: Illustration Teresia Holmberg.

Darrgräs: Illustration Teresia Holmberg.