Björnöns domänreservat

Björnön. Foto: Länsstyrelsen

Gammal skog

Naturreservatet Björnön ligger ca 7 km SV om Skara. I området växer gammal skog, både tall och gran. I områdets södra del finns även en del enbuskar. Området är naturskog med en ålder av ca 160 år för tallarna och en del av granarna. Skogen är orörd och har inte avverkats sedan mycket lång tid tillbaka. Enstaka torrakor och kullfallna träd förekommer.

Vegetationen är artfattig men representativ för normal barrskog på ganska mager mark. Mossor och lavar dominerar men i den nordöstra delen finns bl.a. vårfryle, ärenpris, skogssallat och smultron. Orkidén knärot har en rik förekomst i reservatet. Även linnéa växer längs en väg. Mossor och lavar som visar på att skogen har lång kontinuitet är t.ex. vågig sidenmossa, flarnlav och gammelgranlav.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Björnön men tänk på att det inte är tillåtet att

 • framföra fordon annat än på befintlig bilväg,
 • parkera annat än på anvisad parkeringsplats,
 • ställa upp husvagn, husbil eller tälta,
 • cykla eller rida annat än på befintlig skogsbilväg,
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning,
 • göra upp eld,
 • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen,
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 • anordna läger, sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada eller ta bort döda träd eller vindfällen,
 • fånga och insamla ryggradslösa djur.

Fakta

Bildat: 1996
Areal: ca 7 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Skara

 

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Björnön ligger cirka 7 km sydväst om Skara och cirka 3 km söder om Ardala och E20 vid en östgående avtagsväg till vägen mot Norra Vånga. Parkeringsplats finns inte.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.