Bokedalen

Bokedalen. Foto: Klara Hammarling.

Bokedalen ligger strax norr om Jonsereds samhälle. Reservatet består av flera delområden av mycket olikartad karaktär. Området är starkt kuperat. De södra delarna ligger i Säveåns dalgång och de övre norra utgörs av en urbergsplatå på mellan 90-130 meters höjd över havet.

Variationsrik tätortsnära natur

I Bokedalen finns en mycket variationsrik miljö med många olika naturtyper. Här finns ädellövskogar med bok och ek, äldre talldominerad naturskog, åkermark, betade hagmarker, alléer och parkmiljöer med grova äldre lövträd. Floran är rik, med vårblommor som skogsbingel, vitsippa och vätteros. På sommaren hittar du strutbräken, nästrot, ormbär och hässlebrodd. 

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Bokedalen men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar,
  • ställa upp husvagn/husbil,
  • rida eller cykla på annat än av förvaltaren anvisade vägar och stigar,
  • medföra ej kopplad hund,
  • uppträda störande för djurlivet,
  • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisade platser,
  • gräva upp eller plocka växter och trädväxande svampar (tickor) eller på annat sätt skada vegetationen.

Fakta

Bildat: 1998
Areal: ca 275 hektar
Naturvårdsförvaltare: Partille kommun
Kommun: Partille

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Området nås lätt från Kåhög och Jonsered.

 

Mussellav. Foto: Mikael Stenström.
Mussellav, en sällsynt lav på lövträd, framförallt ek. Foto: Mikael Stenström.

 Mer om Bokedalen

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.