Nordre älvs estuarium

Nordre älv, Fågelvik. Foto: Hans Alexandersson.

Mynningsområde med stora värden

Nordre älv är tillsammans med Göta älv Sveriges största vattendrag. I mynningsområdet där det söta vattnet möter det salta har karakteristiska s.k. estuariemiljöer utbildats. Nordre älvs mynning har skonats från omfattande bebyggelse, hamnanläggningar och industriexploatering och är ett av länets värdefullaste naturområden.

Estuariet är det enda i sitt slag i Sverige av denna storlek. Motsvarande områden längre söderut i Europa är vanligtvis kraftigt påverkade av bebyggelseexploatering, varför det även i ett europeiskt perspektiv får ett högt skyddsvärde.

Mötet mellan älvvatten och salt vatten ger upphov till en intressant miljö. Den biologiska produktionsförmågan är naturligt hög, vilket skapar förutsättningar för ett mycket rikt fisk- och fågelliv. Rena sötvattensarter förekommer tillsammans med havslevande arter. Området är av stor regional betydelse som rast- och övervintringslokal för t ex knipa, vigg och ejder.

Strandområdena har bitvis stora botaniska värden med såväl betade strandängar, våtmarksområden av rikkärrskaraktär som rika lövskogslundar. Skalgruspåverkan förekommer.

Friluftsliv

Älvsystemet Nordre älv/Göta älv utgör en attraktiv och välfrekventerad vattenled vilket gör området i sin helhet till ett attraktivt område för friluftsliv. Älven är farbar med fritidsbåtar från mynningen till Kungälv och vidare in i Göta älv. Älven och mynningsområdet utgör dessutom ett av regionens bästa sportfiskevatten. I estuariets yttre delar finns goda möjligheter till bad.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Nordre älvs estuarium men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisad plats,
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar,
  • ställa upp husvagn/husbil utanför anvisad plats,
  • medföra ej kopplad hund,
  • tälta annat än på plats som anvisats av förvaltaren,
  • beträda ön Stora och Lilla Hästholmen under tiden 1/4 - 30/6 utan förvaltarens medgivande,
  • brädsegla eller åka vattenskidor i skyddsområdet vid Stora och Lilla Hästholmen.

Ordningsföreskrifterna gäller ej markägare, innehavare av särskild rätt, tjänsteman under myndighetsutövning eller person som utsetts av Länsstyrelsen när de utför särskilda uppdrag i anslutning till förvaltningen.

I anslutning till skjutfältet vid Björlanda kan tillträdet till reservatet begränsas efter särskilda anvisningar från Försvarsmakten.

Fakta

Bildat: 2005
Areal: ca 7039 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Göteborg, Kungälv, Öckerö 

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.