Kynnefjäll

Kynnefjäll. Foto: Christer Ivarsson.

Skog och sjö

Kynnefjäll är ett platåområde som begränsas av Bullaresjöarnas sänka i väster och Örekilsälvens dalgång i öster. Den mycket jordfattiga platån genombryts av parallella sprickdalar med vattendrag och på många ställen långsmala sjöar. Skogsallmänningen utgör ett viktigt dokument över Bohusläns skogshistorik.

En lång skogshistoria

Under 1700- och 1800-talen var Kynnefjäll ett nästan skoglöst land, som starkt präglades av bete och svedjebruk och där ljunghedar, myrar och hällmarker utgjorde ett dominerande inslag. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet upphörde hävden successivt och markerna beskogades genom självsådd eller plantering. Skogens ålder varierar mellan 120 och 70 år med inslag av enstaka tallar som kan vara över 300 år.

Floran är ganska artfattig, men orkidéerna spindelblomster och knärot förekommer liksom en del intressanta lavar och mossor. En del fågelarter som är ovanliga i den brukade skogen kan man stöta på här, exempelvis tjäder, duvhök och om man har tur gråspett.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Kynnefjälls naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisad plats,
  • framföra motordrivet fordon,
  • färdas med båt, kanot eller motsvarande i andra än av förvaltaren anvisade sjöar,
  • tälta annat än på av förvaltaren anvisad plats,
  • gräva upp växter samt insamla mossor och lavar.

Inom Kynnefjäll A är det inte tillåtet att

  • fiska inom St Holmevattnet med undantag för dess södra del enligt illustrationskartan. Allmänhetens fiske utanför förbudsområdet regleras genom bestämmelser i St. Holmevattnets fiskevårdsområde.

Fakta

Bildat: 1992 (Kynnefjäll A), 1996 (Kynnefjäll B Skogsallmänning), (2016 Kynnefjäll-Sätret)
Areal: Totalt 1882 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Munkedal, Tanum

Området ingår till stor del i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Lättaste sättet att ta sig till området är med bil till gården Kasebo, som ligger i södra delen av reservatet. Härifrån löper ett flertal stigar ut i området.

Reservatsbroschyr

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.