Harkerudssjöns gammelskog

Naturreservatet Harkerudssjöns gammelskog är drygt 150 hektar stort. Naturreservatet består främst av barrskog som har uppkommit på naturlig väg och där en större delen av träden är 120 år eller äldre.

Den orörda karaktären förstärks genom den goda tillgången till torrakor och annan död ved. Det här är tjädermarker och i området finns spelplatser. I naturreservatet förekommer flera andra fågelarter som trivs i äldre barrskogar, exempelvis spillkråka och nattskärra. Berggrunden är kuperad med branter, överhäng och berg i dagen.

Lavar och utmanande terräng

I den stabila skogsmiljön trivs också flera sällsynta lavar som lunglav, västlig njurlav och grynig filtlav. Naturreservatet ligger lite avsides och är inte helt enkelt att nå, men är ett spännande område för den som gillar lite utmanande terräng, orörd skog, stillhet och avskildhet.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Harkerudssjöns gammelskog men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon.
  • Plocka mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp.
  • Utplantera främmande växt- eller djurart. Undantag gäller utplantering av fisk i sjön inom ramen för gällande bestämmelser.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift annat än på befintlig informationstavla.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar.

Fakta

Bildat: 2016
Areal: ca 150 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Munkedal

 

 

 

 


 Så hittar du hit

​Området ligger ca 7 km nordost om Munkedals tätort och kan nås via enskilda vägar och skogsbilvägar som utgår från vägen mot Valbo Ryr.

Det finns för närvarande ingen särskild P-plats för besökare, men på några platser kan man parkera i anslutning till de enskilda vägar som finns i närheten och gå in till reservatet.