Svarvaretorpet

Uddbräken. Foto: Hans Alexandersson.

Skog med rik växtlighet

Naturreservatet Svarvaretorpet ligger nordväst om Dals-Rostock. Terrängen är typisk för områden med kvartskalkskiffer. Ett flertal ryggar utsträckta i huvudsakligen nordnordost-sydsydvästlig riktning omväxlar med långsmala sänkor. Lutningen mot sänkorna är på vissa ställen brant och flerstädes finns små bergsstup. Ryggarna är ofta uppsplittrade och bildar små, fristående kullar.

Inom området växer Sveriges största bestånd av ormbunken uddbräken (Polysticum aculeatum). Ormbunken är mycket sällsynt i landet och anses utrotningshotad.

Skogen inom naturreservatet är så kallad ängsgranskog, som domineras av gran men har ett stort lövinslag och en örtrik flora.

Lövinslaget består av lövbuskar som skogstry, olvon och hassel samt lövträd som ek, lönn, björk, sälg, asp och rönn.

De vanligaste växterna är blåsippa, harsyra, bergsslok och vispstarr. Örter som vätteros, skogsbingel, sårläka och myskmadra är mer sparsamt förekommande.

Gammalt torp

I området runt och på Kroppefjäll togs under 1800-talets stora befolkningsökning många torp och backstugor upp på fjället. Norr om Svarvaretorpet har legat ett sådant torp, som enligt den gamla häradskartan från 1890 hette Månan.

Naturreservatet nås endast via enskilda vägen mellan OK-stugan och Branterud. En markerad strövstig passerar genom reservatet.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna till Svarvaretorpets naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • göra upp eld,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle,
  • medföra hund som inte är kopplad,
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll,
  • tälta.

Plockning av bär och matsvamp är tillåten.

Fakta

Bildat: 2002
Areal: ca 15 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mellerud

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet ligger i nära anslutning till Dals-Rostock.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.