Stoms ås

Stoms ås. Foto: Peter Post.
Stoms ås är beläget strax sydost om Hyssna och domineras av gammal bokskog i en omväxlande och kuperad terräng.

Områdets huvudsakliga naturvärde ligger i den gamla bokskogen med dess förekomst av många sällsynta mossor och lavar. I området finner man också många gamla träd av framförallt bok och ek. I delar av skogen förekommer mycket död ved, både som stående grova döda träd och som lågor. Dagens bokskog utgör en rest av en historiskt sett större sammanhängande ädellövskog, En viktig målsättning med naturreservatet är att på sikt utöka arealen bokskog för att ge större livsutrymme åt områdets många sällsynta arter.

Stoms ås har med sitt tätortsnära läge även ett stort friluftsvärde för närboende. Området används idag som strövområde året runt, men är särskilt välbesökt under vår och sommar. I området har Hyssna hembygdsförening iordningställt skyltar, stigar och rastplatser för besökare. Genom området passerar också Hyssnaleden, som löper genom hela Hyssna socken.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Stoms ås men tänk på att det inte är tillåtet att 

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande,
  • göra upp eld på annan plats än den som anvisats av förvaltaren,
  • gräva upp växter eller insamla vedsvamp, lav eller mossa. Förbudet gäller inte plockning av blommor, bär och matsvamp för eget bruk,
  • skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar,
  • utplantera växt- eller djurart,
  • cykla eller rida utanför markerad stig.

Fakta

Bildat: 2012
Areal: ca 36 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen 
Kommun: Mark


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Området går att nå både till fots och med cykel från Hyssna. Med bil når man idag området från norr där en ny besöksparkering planeras.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.