Assbergs raviner

Assbergs raviner. Foto: Svante Hultengren.

Raviner med rik flora

Naturreservatet utgörs av ravinlandskapet utmed Viskan söder om Skene tätort, från bron över Viskan vid Källdalen till kraftverket vid Kungsfors. I områdets nordöstra del dominerar hävdade naturbetesmarker i ravinarmarna. Landskapet är mjukt böljande och öppet med spridda buskar och träddungar. Vegetationen består av en rikt varierad ört-gräsflora med ett flertal hävdgynnade arter.

I områdets västra del finns ohävdade ravinarmar där igenväxningen är påtaglig. Samtliga stadier från öppen betesmark till äldre lövskog finns representerade. Närmast Viskan och i ravinarmarna söder om ån växer naturskogsliknande lövskog med gott om torrakor och kullfallna träd. Skogen är artrik och domineras av ädellövträd samt har ett stort inslag av gråal. Undervegetationen är lundartad och hyser en artrik flora med ett flertal krävande arter. Såväl fågel- som insektsfaunan är rikt utvecklad.

Läget intill samhällena Kinna, Skene och Örby gör området till ett betydelsefullt närströvområde.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Assbergs raviner men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka eller gräva upp växter, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen,
  • tälta, uppföra vindskydd eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld,
  • framföra fordon på land,
  • rida utan Länsstyrelsens tillstånd,
  • medföra ej kopplad hund,
  • anbringa skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning,
  • anordna orienteringskontroll eller snitsla spår.

Fakta

Bildat: 1994
Areal: ca 86 hektar
Naturvårdsförvaltare: Marks kommun
Kommun: Mark


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Området är lättillgängligt och kan nås t.ex. från industriområdet Assberg i Skene eller från väg 41 mellan Varberg och Borås. Huvudentrén till reservatet hittar du utmed Industrigatan, mitt emot Skene Järn i Skene.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.