Liagärde

Blåsippa. Foto: Länsstyrelsen.

Odlingsmarker och skog

Liagärde ligger alldeles intill Stora Hålsjön, öster om Hyssna. Odlingsmarkerna i områdets västra del sluttar mjukt ned mot sjön medan topografin vid själva Liagärdesberget är dramatisk med branta stup och grovblockiga rasmarker. Utsiktsplatsen och området runt berget tar emot många besökare årligen. Tack vare den, ur odlingssynpunkt, besvärliga topografin är landskapet runt Liagärde småskaligt där små åker- och betesmarker förekommer tillsammans med små lövdungar, bäckdråg och större skogspartier.

Gamla lövträd

Omgivningarna domineras av barrskogar, men merparten av de botaniska värdena vid Liagärde är knutna till gamla lövträd. Liagärde kan sägas utgöra ett kärnområde i ett nätverk av värdefulla lövskogsmiljöer.

Liagärdesbergets mycket branta ostsida, den lika branta sydsidan samt rasmarkerna nedanför branten har en ädellövrik brantskog. Här finns olika ädellövträd, främst alm och ek men även lind, samt en yngre generation bestående av gran. Ställvis är det gott om död ved. I nederdelen av branten är marken rik på stora block.

Hamlade träd

Flera av de gamla grova ädellövträden bär spår efter hamling. Många träd har bohåligheter. Området är mycket rikt på mossor och lavar och hyser en lång rad rödlistade arter på de gamla ädellövträden och på lodytorna. Fältskiktet representeras av en lundflora med arter som lundelm, skogsbingel och desmeknopp. Vid sjön finns öppna solrika partier i blockmarken med rik flora, bl.a. glansnäva och rödkörvel. Högre upp i branten finns en zon med gammal grovstammig granskog och mot toppen växer krattekskog med en mycket rik hänglavsflora. I området finns hotade och skyddsvärda fågelarter.

Rik flora

I områdets östra del finns blandlövhage och lövskog. Trädskiktet är glest och består av medelålders och vidkroniga ekar, björkar, sälgar m.m. Ställvis hittar man blåsippa, stinksyska m.m. vilket tyder på att jordmånen är rik.

Väster om berget finns ett tämligen heterogent område. I en kanjonliknande dalgång växer en gammal och grovstammig granskog med inslag av ek, rik på lågor och torrakor. Branterna är av stor betydelse för fågelfaunan.

Vid utsikt

På toppen av Liagärdesberget finns en utsiktsplats med bänkar och bord där man har en fantastisk utsikt över Stora Hålsjön samt omgivande landområden.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna till naturreservatet Liagärde men tänk på att det inte är tillåtet att

 • göra upp eld på annat än av kommunen anvisad plats,
 • framföra motordrivet fordon,
 • cykla,
 • rida,
 • tälta eller uppföra vindskydd annat än på av kommunen anvisad plats,
 • slänga skräp eller trädgårdsavfall,
 • plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter,
 • samla in djur,
 • tillvarata eller på annat sätt skada låga, torraka eller vindfälle,
 • anbringa skylt, affisch eller därmed jämförbart anslag,
 • praktisera bergsklättring,
 • anordna orienteringstävling.

Plockning av bär och matsvamp till husbehov är tillåten.

Fakta

Bildat: 2003
Areal: ca 14 hektar
Naturvårdsförvaltare: Marks kommun
Kommun: Mark

Liagärde är ett kommunalt naturreservat

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Liagärde ligger på norra sidan av Stora Hålsjön och nås från vägen mellan Hyssna och Seglora.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.