Lekvad

Lekvad. Foto: Niklas Egriell.

Reservat vid Viskan

Viskans dalgång nedströms Kinna karaktäriseras av åns meandrande lopp genom jordbruksbygd. I lersedimenten har raviner bildats vilka används som betesmark eller är bevuxna med lövskog. Det aktuella området vid Lekvad utgörs i huvudsak av en strömmande del av Viskan och ädellövskogen på angränsande brinkar. Här låg ett kraftverk mellan 1908 och 1927. Under sommaren 2000 revs dämmet ut och biotopförbättrande åtgärder utfördes i Viskan.

Rikt djurliv

I Viskans fiskfauna vid Lekvad finns arter som havsnejonöga, lax och havsöring. Området utgör ett värdefullt lek- och uppväxtområde för lax. Bland häckfåglar i området finns t.ex. forsärla och kungsfiskare.

Lövskogen i strandbrinkarna består till stora delar av ädellövskog där alm, ask och lind dominerar. Här finns lågor, högstubbar, torrakor och gamla grova träd. Bland växterna finns t.ex. skogsbingel, blåsippa och trolldruva.

Området har stora värden för det rörliga friluftslivet.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna till Lekvads naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld på annat än av kommunen anvisad plats,
  • framföra motordrivet fordon,
  • framföra cykel annat än på befintliga vägar,
  • tälta eller uppföra vindskydd annat än på av kommunen anvisad plats,
  • ställa upp husvagn,
  • slänga skräp eller trädgårdsavfall,
  • plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor eller lavar i skogsmarken,
  • medföra okopplad hund,
  • anbringa skylt, affisch eller därmed jämförbart anslag,
  • anordna orienteringstävling. .

Fakta

Bildat: 2002
Areal: ca 10 hektar
Naturvårdsförvaltare: Marks kommun
Kommun: Mark

Lekvad är ett kommunalt naturreservat

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet ligger strax söder om Berghem. Infart från rv 41 vid Berghem.

 

Blåsippa. Foto: Länsstyrelsen.
Blåsippa. Foto: Länsstyrelsen.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.