Årenäs-Tostekulla lövskogar

Årenäs-Tostekulla lövskogar. Foto: Svante Hultengren.

Ädellövskog och utsikt

Längs sjön Lygnerns norra strand är terrängen starkt kuperad. Höjdskillnaden upp mot platån, som i västra delen kallas Lygnersvider, är ca 100 meter. Den delvis blockrika bergssluttningen utgörs av en trappstegsliknande bildning i s.k. Fjäråsgnejs. I sluttningen finns också uppodlade partier med hänförande utsikter över Lygnern. Hela sluttningen från och med Tostekulla fram till Årenäs var för hundra år sedan en glest lövträdbevuxen hagmark, medan strandområdet norr om Årenäs var barrskog.

Rik flora

Markerna är till stor del bevuxna med ädellövskog, som omväxlar med mindre, uppodlade partier. Den speciella topografin, samt inslaget av amfibolit i berggrunden och ett rörligt grundvatten i sluttningarna, har här gett förutsättningar för en särpräglad vegetation. Här finns en mycket skyddsvärd kärlväxt-, moss-, lav- och svampflora.

Kärlväxtfloran innehåller en rad ovanliga arter. Exempel på rariteter är skogsbräsma, lundbräsma och trollsmultron. Vårens blommor i lövskogarna är särskilt tilltalande med vit- och blåsippa, vårlök och gullpudra samt de mindre vanliga nunneört och desmeknopp. Hotade lavarter är t.ex. gråblå skinnlav och mussellav. Bland fåglar kan nämnas mindre hackspett, nötkråka, bivråk och göktyta.

Även om ganska omfattande, till stor del naturvårdsinriktade, avverkningar och röjningar ägt rum i lövskogarna på Årenäs och Tostekulla, är dessa skogar förhållandevis naturskogsartade med bl.a. stor trädslagsblandning. Mest orörd med många lågor och torrträd är skogen i de blockrika branterna.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Årenäs-Tostekulla men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • göra upp eld,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • samla in växter eller djur,
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle,
  • medföra okopplad hund,
  • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll,
  • tälta,
  •  bedriva bergsklättring med klätterredskap.

Eldning respektive tältning är tillåten på plats som anvisats av förvaltaren. Motorfordon får framföras på den befintliga bilvägen inom reservatsdelen på Årenäs 1:2. Vidare är plockning av bär och matsvamp tillåten.

 

Fakta

Bildat: 2001
Areal: ca 54 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mark

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

 

 


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Avfart drygt 7 km sydväst om Sätila på väg mot Fjärås.

Naturreservatsbroschyr

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.