Karsmossen

Karsmossen. Foto: Johan Jannert.

Gammelskog med stark tjäderstam

Karsmossen är ett stort skogs- och myrområde. Större delen utgörs av mossar och kärr av olika slag. I de västra delarna av reservatet ingår nästan 200 hektar barrskog i mosaik med blöta sumpskogar. Den gamla barrskogen utgör tillsammans med mossen ett spännande vildmarksområde med ett rikt fågelliv. I myren finns ett antal fastmarksholmar. I skogen är terrängen delvis blockig och svagt kuperad. Skogen har i princip endast plockhuggits och är därför relativt opåverkad av sentida skogsbruk. Många bestånd är över 170 år gamla och på flera myrholmar är skogen ofta helt orörd med över 200 år gamla tallar. Död ved av både tall, gran och björk förekommer ganska rikligt i form av lågor i olika nedbrytningsstadier. Området är relativt svårtillgängligt för oss människor, men ett eldorado för hackspettar, tjäder, kattfotslav, ullticka och många andra arter.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Karsmossen men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon, utom på C-vägen,
  • utplantera växt- eller djurart,
  • anordna tävlingar och lägerverksamhet för fler än 100 personer. 

Föreskrifter gäller inte när förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för naturreservatets vård och skötsel. Föreskrift 1 gäller inte jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt vilt. Den gäller ej heller vid arbete i ledningsgatan.

Fakta

Bildat: 2010
Areal: ca 714 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Gullspång, Mariestad

Delar av området (Store ön) ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Karsmossen ligger några kilometer öster om Vänern på gränsen mellan Gullspångs och Mariestads kommuner. Naturreservatet går att komma till från flera håll, men får klassas som relativt svårtillgängligt, då parkering och markerade leder saknas.