Vägeröd

Omtyckt område i blåsippstider

Strax öster om Fiskebäckskil ligger det välbesökta naturreservatet Vägeröd. Allra mest känt är området för sina blåsippor. De blommar här i stora mängder under våren innan lövträdens krontak sluter sig i ek- och bokskog.

Området är kuperat med gott om block och lodräta stup. På höjderna dominerar kala hällmarker med spridda träd av främst ek och tall. Det finns också hävdade kulturmarker med åkrar, havsstrandängar och träd- och buskbevuxna betesmarker. I övergången mellan skogen och öppna marker finns artrika brynmiljöer som är viktiga för inte minst insekter och fåglar. Trädskiktet i lövskogen är mycket varierande både vad gäller art- och ålderssammansättning men det är ek och bok som dominerar. På flera platser finns så kallad krattekskog som kännetecknas av krumma träd som tuktats av väder och vind och av älg och rådjur som betar av grenarna.

I sydvästra delen av området finns en damm som kallas Edsvattnet. Här vittnar fällda träd och stubbar om att det finns bäver i området.  

Det finns flera olika stigar i området och en av dem går på den gamla landsvägen som användes fram till 1930-talet.

Här förekommer det rödlistade gräset råglosta liksom gullviva och slåttergubbe. Under hasseln hittar man vätteros om våren och på flera platser klättrar både murgröna och vildkaprifol uppför trädstammar och stenar.

För den moss- och lavintresserade finns mycket att upptäcka. Här finns till exempel stor ärgmossa och örtlav. Även svampfloran är speciell med flera ovanliga arter.  

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Vägeröds naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • ställa upp husvagn/husbil för övernattning,
  • göra upp eld annat än på de av naturvårdsförvaltaren iordningställda eldplatserna,
  • bryta kvistar, gräva upp kärlväxter, samla in lavar, mossor, vedsvampar och insekter, skada döda träd och vindfällen,
  • medföra ej kopplad hund,
  • framföra motorfordon längre än till parkeringsplatsen,
  • rida annat än på anvisade ridstigar, se karta.

Fakta

Bildat: 2003
Areal: ca 121 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lysekil 

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Vägeröd ligger på Skaftö. Ca 1,5 km efter skaftöbron finns på vänster sida en skyltat väg till reservatets P-plats.

Naturreservatsbroschyr

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

 

Blåsippor. Foto: Hans Alexandersson.
Blåsippor. Foto: Hans Alexandersson.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.