Säveån-Hedefors

Blommande vitsippor i Säveån-Hedefors naturreservat. Foto: Lennart Olsson.

Vackert ravinlandskap

Välkommen att njuta av strömmande vatten och rika randskogar kring Säveån. Det gröna rum av olika trädslag som omger Säveån skapar en avskildhet från närliggande vägar, järnvägar, bostäder och industrier.

Vitsippor och fiskväg

Naturreservatet Säveån Hedefors ansluter till det uppströms liggande reservatet ”Säveåns dalgång” I naturreservatet finns vackra raviner och ädellövskog. Här ligger också den konstgjorda bäck som utgör en ”fiskväg” förbi Hedefors kraftverk. Genom vattnets eroderande verkan har ån och tillflöden skurit sig ner i lersedimenten och bildat landskapsformer som ravinbildningar, meanderbågar m.m.

I några avsnitt, bland annat kring den så kallade Paradisebäcken, finns något äldre klibbalsdominerade ädellövskogar med en rikare flora. Här finns också en del intressanta vedsvampar, exempelvis kantarellmussling och sotdyna, den senare rödlistad. Markfloran är anpassad till lövträdsdominansen i skogspartierna och under tidig vår blommar vitsippor och svalört i riklig mängd. Senare under året märks arter som strutbräken och springkorn.

Från parkeringen i Hedefors finns en stig ner till den anlagda fiskvägen och längre ner i reservatet. Målsättningen är att på sikt förbinda dessa stigar med uppströms liggande reservat och med strandnära leder ner mot Lerums tätort. När detta är klart kan området nås från pendeltågstationerna i Lerum och Stenkullen.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Säveån Hedefors, men  tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld annat än i eldstäder vid iordningställd rastplats,
  • tälta,
  • ställa upp husvagn eller campa,
  • rida, med undantag för befintliga vägar,
  • framföra motorfordon eller vattenfarkost med motor med undantag för vad som behövs för kraftverkets behov,
  • utplantera växter eller djur,
  • skada träd och buskar genom exempelvis brytning av kvistar.

Fakta

Bildat: 2012
Areal: Ca 23 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Lerum


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Från E20 sväng av avfart 86 och håll mot Stenkullen. Kör Hedeforsvägen in i Hedefors samhälle, ca 50 meter innan bron finns en P-plats på vänster sida.

Åk kollektivt!

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

 

Strutbräken. Foto: Lennart Olsson.
Strutbräken. Foto: Lennart Olsson.