Ödsmåls kile

Ödsmåls kile. Foto: Hans Alexandersson.

Betydelsefull fågellokal

Ödsmåls kile är en grund havsvik, vars djup endast överstiger 1 meter i den yttre delen. Vid lågvatten friläggs stora ytor i kilens inre del samt öster om Råholmen. Dessa blir utmärkta näringsplatser för vadarfåglar. Översvämningsytorna övergår inåt i vidsträckta strandängar med saltpåverkad gräsvegetation. Reservatet omges dels av odlad mark, dels av hällmarker.

På de grunda lerbottnarna växer t.ex. bandtång, kransalger och skruvnate, som är av stor betydelse som näringskälla för simänder och svanar. Ödsmåls kile gästas vår och höst av ett stort antal vadare och änder, bl.a. kustpipare, storspov, myrspov, kärrsnäppa och brushane. Bland häckfåglarna finns kärrsnäppa som här har en av sina få fasta lokaler i Bohuslän. Inåt ängarna hörs ibland kornknarr. Kärrhökar, fiskgjuse, tornfalk och berguv ses regelbundet.

Botaniskt rikt

Området har också stora botaniska värden. Arter som glasört och havssäv växer på ängsmarken närmast vattnet. På fastmarksängarna finns bl.a. ängsbräsma och ängsgröe. Söder om Sörgård finns torrängar på sandig mark. Här finns en artrik och färggrann örtflora med styvmorsviol, nagelört och gul och vit fetknopp.

Skyddat för fåglarna

Under flyttnings- och häckningsperioderna råder tillträdesförbud i reservatet. Fåglarna kan dock studeras från en mindre plattform som ligger i reservatets södra del intill vägen till Rörtången. I anslutning till denna finns en parkeringsplats.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Ödsmåls kile men tänk på att det inte är tillåtet att

  • köra motorbåt,
  • vistas inom området under tiden 1 april – 15 juli,
  • elda.

Fakta

Bildat: 1974
Areal: ca 237 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Ödsmåls kile ligger sydväst om Solberga och nås från någon av de små vägar som går längs reservatets gränser.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.