Fontin

Tätortsnära naturreservat

Naturreservatet Fontin ligger i direkt anslutning till Kungälvs tätort. Det är ett viktigt närströvområde och har betydelse för det rörliga friluftslivet.

Området är till största delen skogsbevuxet. Naturen är varierad och innehåller flera olika naturtyper som barrskog, blandskog, alkärr, bokskog och annan ädellövskog samt betesmark. Centralt i området finns en mindre sjö, Svarte Mosse.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna till Fontins naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • medföra okopplad hund,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld annat på än av naturvårdsförvaltaren särskilt anvisad plats,
  • parkera annat än på av naturvårdsförvaltaren särskilt anvisad plats,
  • framföra alla slags båtar, även kanoter med undantag för arbetsbåtar för skötsel,
  • rida, framföra motorfordon, motorcykel, moped, eller liknande på andra än infartsvägar till parkeringsplatser. Undantag medges för naturvårdsförvaltarens skötselfordon.

Så hittar du hit

Fontin ligger i direkt anslutning till Kungälvs tätort och nås via stigar från flera håll.

Fakta

Bildat: 1993
Areal: ca 192 hektar
Naturvårdsförvaltare: Kungälvs kommun
Kommun: Kungälv


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Fontin ligger i direkt anslutning till Kungälvs tätort och nås via stigar från flera håll.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.