Hjoåns dalgång

Stadsnära å

Hjoåns dalgång är ett långsträckt grönstråk mitt inne i Hjo stad. Skogen utmed ån är relativt ung och har tidigare varit slåtter- och betesmarker. Här finns klibbalskogar och igenväxta hagmarker med en del mycket grova ekar.

Lång historia

Hjoån har haft stor betydelse för staden Hjo och bygdens utveckling. Fallen och forsarna har sedan medeltiden utnyttjats till att driva kvarnar och andra verk. Det var utmed ån som de första industrierna på orten grundades.

I Hjoån har det under flera hundra år funnits flera dammanläggningar, som har hindrat fiskens vandring från Vättern upp till dess naturliga lek- och uppväxtmiljöer. Hammarnsdammen har i sen tid helt rivits ut. Vid Strömsholmsdammen har enkla trösklar av natursten anlagts. Vid Grebbans kvarn finns en kulturhistoriskt intressant kvarnmiljö.

Värdefulla vatten

Områdets främsta naturvärden är stammar av öring och harr som reproducerar sig i ån.

I dalgången häckar många fågelarter, bl.a. mindre hackspett, kattuggla och stjärtmes. Vintertid rastar strömstare i ån.

Närrekreation

Hjoåns dalgång är ett viktigt närrekreationsområde för hjoborna. Gång- och cykelstigar finns i hela området. Dalgången används av skolorna som studieobjekt. Sportfiske är tillåtet på den nedre delen av åsträckan. 

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Hjoåns dalgångs naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

 • göra upp eld
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar och parkeringsplatser angivna skötselplanen
 • cykla annat än på vägar, stigar och parkeringsplatser angivna i skötselplanen
 • rida annat än på stigar och vägar angivna i skötselplanen
 • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 • fälla träd och buskar eller på annat sätt skada vegetationen
 • skada eller ta bort döda träd och vindfällen
 • skada eller förändra kulturspår och industriminnen, - fiska utan tillstånd. Fiske utan tillstånd får ske från åmynningen till broarna i Ånabacken. Fångad harr och öring skall återutsättas,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • paddla kanot eller färdas med annan farkost i ån
 • vada i ån
 • belysa lekfisk, klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
 • sätta upp skylt, tavla, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning

Fakta

Bildat: 2001
Areal: Cirka 21 hektar
Naturvårdsförvaltare: Hjo kommun
Kommun: Hjo 

Hjoåns dalgång är ett kommunalt naturreservat.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Hjoåns dalgång kan nås från Hjo stad eller från väg 195.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.