Gullspångsälven

Älv för fisk och fågel

Gullspångsälven är ett av Vänerns större tillflöden. Den aktuella delen av älven rinner från Skagern ut i Åråsviken i den nordöstra delen av Vänern. I den nedersta delen av älven ligger de värdefulla Åråsforsarna. Den totala fallhöjden från Skagerns yta till utloppet i Vänern är ca 25 meter.

Gullspångsälven. Foto: Länsstyrelsen.

Gullspångsälven har god vattenkvalitet och hyser en mångformig fisk- och bottenfauna. Älvens stora biologiska värde ligger främst i det unika lax- och öringbeståndet. Den vilda Gullspångslaxen är helt beroende av kvarvarande forssträckor som lek- och uppväxtmiljö.

Gullspångslaxen är en av de få kvarvarande sötvattenslevande laxpopulationerna i Europa och den enda som bedöms vara föga påverkad av utsättning och avel. Bland övriga fiskarter som förekommer i reservatet kan nämnas asp, abborre, gädda, lake, id, mört och ål.

Bottenfaunan i Åråsforsarna har högt naturvärde. Fågelfaunan i reservatet är artrik, med arter som rörsångare, sävsparv, skäggdopping och sothöna.

Under vintern fungerar Åråsforsarna som en livsnerv för övervintrande fåglar. Här kan du se strömstare. Vissa vintrar har rördrom, smådopping och vattenrall setts, liksom kungsfiskaren.

Området är rikt på kulturhistoriska lämningar, bland annat finns flera fyndplatser för stenyxor och andra förhistoriska föremål längs älvstränderna. På Amneholm, vid älvens mynning, finns lämningar av en borganläggning.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Gullspångsälven men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld,
  • sätta upp tavla, skylt eller liknande,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • rida,
  • vistas eller färdas i eller på vattnet inom skötselområde 2, d.v.s. Stora och Lilla Åråsforsarna och området däremellan under perioden 15 augusti till 31 december,
  • vistas eller färdas i eller på vattnet inom skötselområde 5, det vill säga den restaurerade torrfåran
  • framföra vattenskoter eller motorfordon inom reservatet.

Fakta

Bildat: 2006
Areal: Cirka 175 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Gullspång

Området ingår i det europeiska nätverket för bevarande av biologisk mångfald, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Gullspångsälven ligger omedelbart norr om Gullspångs tätort.

Naturreservatsbroschyr

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

 

Strömstare. Foto: Kent-Ove Hvass
Strömstare. Foto: Kent-Ove Hvass.