Folkeberg

Gammelskog

Folkeberg är en urskogsartad barrblandskog med en ålder på ca 170 år. Många träd är ännu äldre och mycket grova. Området har stått orört från avverkning och andra åtgärder sedan lång tid tillbaka. De grova gamla träden, som ibland är upp emot 80-90 cm i brösthöjdsdiameter, och de extremt grova lågorna och torrakorna är det som framförallt bidrar till områdets mycket speciella karaktär. En del grova tallar visar spår efter skogsbrand.

Folkeberg. Foto: Länsstyrelsen

Inom naturreservatet finns flera fasta fornlämningar. Dessa utgörs av två domarringar och ett röse samt ett område med fossil åkermark. Vegetationen är artfattig och typisk för mager skogsmark, med arter som till exempel blåbär, harsyra och skogsstjärna. Naturreservatet Folkeberg är ett relativt välbesökt utflyktsmål. Framförallt nyttjas naturreservatet av kommuninnevånarna och de närboende. Inom naturreservatet finns ett flertal naturstigar samt en äldre väg som fortfarande är lättframkomlig.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Folkeberg men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning
  • göra upp eld
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • skada eller ta bort dött träd eller vindfälle
  • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
  • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar, svampar och ryggradslösa djur. Bär och matsvamp är undantagna förbudet,
  • upplåta mark för tävlingar, lägerverksamhet eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller föroreningar
  • rida utanför den gamla traktorvägen.

Föreskrift 1 gäller inte fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt vid skötsel/förvaltning av fastigheten eller vid jakt. Föreskrift 2 gäller ej jakträttsinnehavaren då jakt pågår.

Fakta

Bildat: 2006
Areal: Cirka 16 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Gullspång

Delar av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Folkeberg ligger ca 2,5 km norr om Hova. Från vägen mellan Hova och Mälltorp svänger du västerut vid vägskylten Smedstorp. Från P-platsen vid vägen till Smedstorp går du 300 meter söderut till reservatet.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.