Såten

Öppna betesmarker, gamla ekjättar, dunkla granskogar och lummiga lövskogar ryms i det omväxlande naturreservatet Såten – ett tvärsnitt av Kinnekulls natur.
Såten. Foto: Ulf Wiktander.

Artrika betesmarker

En stor del av naturreservatet är öppna marker på kalkberget som betas av kor och får. Alvar kallas mark på kalkberg där jordlagret är mycket tunt. Alvar förknippas mest med Öland, men även Västergötland kan bjuda på små värdefulla områden av naturtypen, bland annat här i Såten. Många av Såtens växter är anpassade för att klara sig i den karga miljö som alvaret erbjuder. Titta efter de små gula och vita fetknopparna på kalkhällarna och möt vårt lands motsvarighet till kaktusar! De små växterna kan, precis som kaktusar, spara vatten i sina tjocka och uppsvällda blad. Det gör fetknopparna väl rustade mot sommarens torka. Andra rara växter i betesmarkerna är St Pers nycklar, grusviva och fältgentiana.

Ekhage och lövskog

Mot den gamla gården Hjelmsäter finns en av Kinnekulles bäst bevarade hagmarker med månghundraåriga ekar. En riktigt gammal ihålig ek är nog en av de artrikaste miljöer vi har. På och inuti trädet lever ett myller av lavar, svampar och insekter. Någon har uppskattat att en miljon individer kan leva på och i en enda ek. Kinnekulle har en stor mängd gamla ekar, även i ett internationellt perspektiv. Ändå är det bara en spillra av vad som en gång fanns. Att bevara dessa gamla ekar som finns kvar men också verka för att en ny generation ska kunna ta över när dagens gamlingar en gång dör är en viktig målsättning med naturreservatet Såten.

I sydvästra delen av reservatet finns en lummig och varierad lövskog med ek, ask, alm och lind. Försommarens vita blomning av ramslök ersätts senare av skogsbingeln.

Ovanliga svampar

På kalkrik mark finns ofta ett särskilt rikt växt- och djurliv. Detta gäller även granskogen i Såten. Träden är planterade och inte särskilt gamla, men skogen har ändå höga naturvärden. På höstkanten dyker många sällsynta svampar upp ur marken. Här kan den uppmärksamme vandraren få syn på en kryddspindling, en balsamtråding eller kanske en pluggtrattskivling.

Flera vandringsleder leder dig genom naturreservatets naturtyper.

Föreskrifter för allmänheten

Känn dig välkommen att besöka naturreservatet Såten men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på väg.
 • parkera annat än på särskilt anvisad plats.
 • cykla annat än på väg och på Kinnekulle vandringsled. Det är förbjudet att anordna cykeltävlingar annat än på väg.
 • rida i kärr och våtmarker. Ridning får inte ske på sådant sätt att naturvärden eller vandringsstigar skadas. 
 • elda.
 • medföra okopplad hund.
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur.
 • inplantera djur- eller växtart.
 • bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten, mineral eller fossil från reservatet.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • anordna orienteringstävlingar för fler än 200 personer.
 • anordna organiserad ridning annat än på väg.

Fakta

Bildat: 2007
Areal: ca 117 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Götene

EU-life logotype

 

Såten ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000, och är bildat med delfinansiering av EU-fonden LIFE-natur.

 

 


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Såten ligger på Kinnekulles västra sida, väster om Medelplana.

Två parkeringsplatser finns utmed vägen mot Hjelmsäter, avfart från landsvägen mellan Medelplana och Västerplana.

Kinnekulle vandringsled går genom hela reservatsområdet.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

Mer om Kinnekulle

Folder med översiktskarta