Sunnersiken

Sunnersiken. Foto: Johan Jannert.

Sunnersiken - en oas på Sydbillingen

På Sydbillingen ligger detta barrskogsreservat med mycket gott om död ved, både stående och liggande. Centralt ligger en våtmark. Marken är näringsfattig och terrängen ganska kuperad och ställvis blockig.
 
Mycket av den döda veden ligger fuktigt och har en rik mossflora, där den ovanliga långfliksmossan trivs. Det finns också ett rikt insekts- och fågelliv i området som använder den döda veden för sin fortplantning och i sin tur även för födosök.

Marken har fram till mitten av 1800-talet använts som utmarksbete och så sent som i slutet av 1800-talet fanns uppodlad mark kring Ötorpet. Torpet ligger i östra delen av naturreservatet och ruinen från denna ses fortfarande.

Området är svårtillgängligt och det finns inga vandringsleder till eller inom naturreservatet.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Sydbillingens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • störa djurlivet,
  • framföra motordrivet fordon,
  • samla in vedlevande insekter, mossor, lavar eller svamp,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • utplantera växt- eller djurarter.

Fakta

Bildat: 2008
Areal: 23 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Sunnersiken ligger på Sydbillingen, ca 8 km NO om Broddetorp i Falköpings kommun. Strax söder om Sunnersiken ligger Bjärsjön.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.