Strömsholm

Strömstholm, Lidan. Foto: Länsstyrelsen.

Värdefull vattenmiljö

Lidan rinner med starkt strömmande vatten genom reservatet. På båda sidor om ån finns lövsumpskog med ett stort inslag av gammal ask och hassel. Dessutom finns alkärr och flera gamla vidkroniga ekar. Tillgången på död ved av olika dimensioner och ålder är god. Vegetationen är artrik och ett flertal signalarter av kärlväxter, mossor, lavar och svampar finns i reservatet.

Den höga och jämna luftfuktigheten utgör ett gynnsamt klimat för bland annat mossfloran vilken bildar rikliga fällar på de grova trädstammarna. Mängden gamla, döende och döda lövträd utgör värdefulla substrat för fåglar och insekter. Lidan har här flera större och mindre grenar som rinner genom reservatet.

Naturreservatet har stor betydelse för växter och djur knutna till, lövskog och rinnande vatten. Området är dock relativt otillgängligt för det rörliga friluftslivet. I området saknas stigar och parkeringsplatser.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Strömsholms naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • fälla träd och buskar eller på annat sätt skada vegetationen,
  • skada eller ta bort döda träd och vindfällen,
  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla,
  • elda,
  • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar, insekter och svamp med undantag av bär och matsvamp.

Fakta

Bildat: 2004
Areal: 15 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Strömsholm ligger SSV om Floby, SSO om Hällestad.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.