Smula ås

Smula ås, drakblomma. Foto: Länsstyrelsen
Smula ås är ett mjukt, kulligt åslandskap vid Ätran. På de mjuka, jämna sluttningarna växer blodnäva, backtimjan och backsippa.

Det finns en hel serie av åsar och gruskullar i Ätradalen. Smula ås är en nästan kilometerlång åsrygg som sträcker sig i nordsydlig riktning. Åsen är bitvis brant och höjer sig markant över det omgivande landskapet. I söder gränsar åsen till Ätran.

Smula ås har tidigare hävdats med slåtter, men under 1900-talet har slåttern ersatts av bete. Floran på åsen är tydligt kalkpåverkad. Det går att hitta många karaktärsarter för stäppartade torrängar här, till exempel fältvädd, trollsmultron, drakblomma, smalbladig lungört, blodnäva, färgmåra och backsmultron. Träd och buskskiktet är mycket glest och består mest av enbuskar med inslag av enstaka träd.  

Den norra åssträckningen har tidigare haft ett tätare trädskikt, men detta område har gallrats. De norra och mellersta delarna av naturreservatet har ett sent betespåsläpp, medan de södra delarna har en längre betessäsong och ett hårdare bete.  

Det är viktigt för värdena i naturreservatet att även odlingslandskapet runtomkring naturreservatet fortsätter hävdas. Detta då det finns andra torrängar i närområdet som kan stärka populationerna av exempelvis drakblomma och smalbladig lungört vid Smula ås.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Smula ås naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller skada vegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp växter eller plocka blommor
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • anbringa tavla, plakat, affisch eller annan störande anordning
  • tälta eller uppställa husvagn
  • framföra cykel, motordrivet fordon eller annat transportmedel
  • medföra okopplad hund
  • vidta åtgärd som kan verka störande på djurlivet
  • göra upp eld.

Fakta

Bildat: 1964
Areal: 3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Smula ås, som syns väl från vägen, når du från vägen mellan Norra Åsarp och Vartofta.

Naturreservatsfolder