Nolgården Näs

Nolgården Näs. Foto: Länsstyrelsen
Nolgården-Näs består av band av åsar med stäppartade torrängar. Naturtypen är unik för södra Falbygden och Ätradalen. Ska man hitta något motsvarande får ta sig till torra stäppmarker i södra Europa.  
Fjädergräs. Foto: Kaisa Malmqvist.

I Nolgården Näs blommar fjädergräset praktfullt under högsommaren. Detta ståtliga gräs finns bara här och på två lokaler till i Sverige. De övriga två ligger också på Falbygden i Falköpings kommun. Andra typiska torrängsarter är drakblomma, smalbladig lungört, trollsmultron, praktbrunört, färgmåra och backruta.

Åsarna ingår i ett större ås- och kamelandskap som sträcker sig från Vartofta till Kvättak. Åsarna består till stor del av kalk, men det ingår även skiffer och sandsten. Åsarnas torra och varma mikroklimat, samt höga kalkinnehåll, är en förutsättning för fjädergräset och naturtypen stäppartad kalktorräng. Frånvaron av intensiva odlingsformer har gjort att fjädergräset kan finnas kvar. Skötseln i området består mestadels av bete med nötkreatur. Buskar och träd hålls undan med röjningar. Hävdvila från bete kommer att tillämpas vissa år inom delar av området, som en del av skötseln.

Åsen med fjädergräs fridlystes redan 1948 och ytterligare sex åspartier, på sammanlagt 4 hektar, skyddades 1966 som naturreservat. Området fick reviderade föreskrifter och en ny skötselplan 1983. Under 2015 utökades naturreservatet ytterligare till att omfatta 12,6 hektar. Under 2017 utökades naturreservatet på nytt, som en del i det särskilda åtgärdsprogrammet för att skydda och restaurera naturtypen stäppartad torräng. En stor del av utökningen sker på mark som håller på att restaureras från skog och igenväxning till naturbetesmark. Naturreservatet omfattar nu 30,7 hektar. 

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna till naturreservatet Nolgården Näs men tänk på att det inte är tillåtet att

  • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
  • Framföra motordrivet fordon, annat än på väg och parkeringsplatser.
  • Plocka eller gräva upp växter eller växtdelar, svampar, mossor, och lavar.
  • Utplantera växt- eller djurart.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Fakta

Bildat: 2017
Areal: 30,7 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Nolgården Näs ligger söder om väg 47, nordost om Vartofta-Åsaka.

Från väg 47, sväng mot Kättilstorp, därefter sväng mot Tyskagården. Följ sedan vägen tills det kommer en skylt mot naturreservatet.

 

 

Drakblomma. Foto: Ulf Wiktander.
Drakblomma. Foto: Ulf Wiktander.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.