Kleven

Kleven. Foto: Johan Jannert.

Botaniskt rikt naturreservat

Kleven ligger ca 7 km öster om Falköping, på Gerumsbergets nordvästra sluttning, i ett område med vidsträckta lövskogar. Här förekommer en mosaik av olika naturtyper. I naturreservatet finns extremrikkärr, rasbranter, ädellövskog, sumpskog, bäckraviner och öppna betesmarker.

Hela området består av ett äldre, igenväxande kulturlandskap som tidigare varit relativt öppet. Numera består dock större delen av området av lövskogar av olika typer. I vissa delar av branterna har inga skogsbruksåtgärder genomförts under lång tid. Antalet trädarter är högt och det förekommer rikligt med död ved i olika nedbrytningsstadier. Här kan du hitta arter som blåsippa, skogsbingel, myskmadra, svart trolldruva, kransrams och vårärt.

Rikkärr

Nedanför branten där marken planar ut har ett par källmyrområden bildats. Svartarpskärret är ett extremrikkärr som ligger i det södra källmyrområdet och i det norra ligger Klevängen omgiven av lövsumpskog. Här finns den sällsynta doftyxnen", se folder.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Klevens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att
  • skada döda liggande och stående träd
  • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
  • gräva upp växter eller växtdelar
  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon eller cykla
  • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar, insekter och svamp med undantag av bär och matsvamp
  • anordna läger eller idrottstävling som omfattar fler än 100 deltagare.

Fakta

Bildat: 2005
Areal: 20 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Naturreservatet nås från vägen mellan Tiarp och Mularp.

Naturreservatsbroschyr

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

 

Rutlungmossa. Foto: Sofia Åström.
Rutlungmossa föredrar miljöer med rörligt kalkhaltigt markvatten. Foto: Sofia Åström.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.