Gröna Mad

Gröna mad. Foto: Maria Johansson.

Skog och våtmark

Det kommunala naturreservatet Gröna Mad är ett rikt varierat skogs- och våtmarkskomplex nordväst om Bestorp. Området karaktäriseras av orördhet och skogen har en ursprunglig karaktär. Det är en barr- och lövskogsblandad naturskog. Stora delar är försumpade. Björk och gran dominerar men även tall, sälg och asp förekommer.

Myrmarkerna utgörs främst av Gröna Mad och flera mindre kärrpartier ute i skogsmarken. Gröna Mad är ett medelrikkärr, med stora botaniska värden.

Området har också stora värden för rekreation och friluftsliv.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Gröna Mads naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan liknande anordning
  • framföra motordrivet fordon annat än för anläggande av skidspår
  • göra upp eld på andra ställen än de som är avsedda för detta
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • bryta kvistar, fålla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • fånga eller samla in ryggradslösa djur
  • utplantera växt- eller djurart
  • rida och cykla på sådant sätt att naturvärden eller vandringsleder och stigar skadas.  

Det är vidare förbjudet att utan tillstånd:

  • uppföra älgtorn, gömsle eller liknande konstruktion för jakt eller friluftsliv
  • anordna lägerverksamhet

Fakta

Bildat: 1992, reviderade föreskrifter och skötselplan 2012
Areal: 82 hektar
Naturvårdsförvaltare: Falköpings kommun
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Gröna mad är ett kommunalt naturreservat.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Gröna Mad ligger på Mössebergs platå, ca 2 km NV om Falköpings stad.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.