Fårdala

Fårdala. Foto: Anders Stagen.

Lövrika sluttningar med fin flora

Fårdala naturreservat ligger cirka 7 km öster om Falköping, vid Gerumsberget – ett av Västergötlands platåberg. Reservatet omfattar sluttningszonen på den nordvästra delen av berget.

Berget har en typisk geologi för västgötska platåberg. Diabasen på toppen har skyddat de underliggande bergarterna, t.ex. lerskiffer och kalksten. Diabasen är svårvittrad vilket gör att jordmånen på bergets platå är mager. I sluttningarna ger de lättvittrade skiffrarna och kalkstenarna istället upphov till rika jordar med örtrika skogar, rik mossflora vid bäckar och ett litet extremrikkärr.

Lövskogarna i reservatet har inte utnyttjats för skogsbruk i någon högre grad och har därför stora naturvärden. Här finns många äldre ädellövträd. Alm-askskogarna är de vanligaste, men även ek-hassellundar förekommer. Förutom dessa träd finns bl.a. också lönn, asp, fågelbär, oxel och sälg.

Växter

Floran innehåller arter som t.ex. blåsippa, skogsbingel, svart trolldruva, kransrams och vårärt. Många värdefulla lavar och mossor finns också i skogarna.

I sluttningens nedre delar finns sumpskogar med bl.a. dvärghäxört, springkorn och gullpudra samt den mycket sällsynta kåltisteln.

Förekomsten av död ved är rik, vilket gynnar insektsfaunan och vedsvampsfloran.

I ett litet extremrikkärr finns sällsynta arter som axag, flugblomster, kärrknipprot och slåtterblomma.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Fårdala naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • skada döda liggande och stående träd
  • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
  • gräva upp växter eller växtdelar
  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon eller cykla
  • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar, insekter och svamp med undantag av bär och matsvamp
  • sätta upp orienteringskontroller eller snitslade spår.

Fakta

Bildat: 2001
Areal: 44 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Skyddet av detta område har delfinansierats med medel ur EU:s LIFE-naturfond. Fonden delfinansierar naturvårdsprojekt med syfte att skydda och vårda områden som ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet nås från vägen mellan Tiarp och Mularp.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.