Dimbo

Dimbo Strömslund. Foto: Kaisa Malmqvist.
Dimbo är en betesmark och ett rikkärr som skyddats i syfte att bevara arten fjällskära (Saussurea alpina). Från början var området naturminne.

Området består av en betesmark som delvis utgörs av ett rikkärr. I rikkärret har man förutom fjällskäran även funnit slåtterblomma, ängsnycklar, vänderot, ängsstarr, gräsull med mera. Övriga delar av betesmarken är inte så artrik, men smörboll och ängsskallra kan förekomma.  

Rikkärrsdelen är bortstängslad från den övriga betesmarken och ska slås efter det att fjällskäran gått i blom, senast 15 augusti. Därefter kan betesdjuren släppas på även i denna del.   

Försök har gjorts för att så in en annan mycket hotad art i rikkärrsdelen, nämligen stor ögontröst (Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana. Fröspridning ägde rum 2007 och de första åren efter detta hittades ganska många exemplar av stor ögontröst.  

Dimbo går ibland under beteckningen Strömlund, vilket var den tidigare fastighetsbeteckningen.  

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Dimbo, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka eller gräva upp växter.

Fakta

Bildat: 1958 (naturminne), 2011 (naturreservat)
Areal: 0,6 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Från Falköping, kör väg 47 mot Jönköping. Sväng vänster in på väg 193 efter 10 km. Kör 1 km, därefter åter vänster in på vägen mot Mularp. Kör ca 900 meter, därefter kan man se Dimbo-området omgärdat av en skogsdunge på vänster sida.  

 

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.