Klovsten

Klovsten. Foto: Länsstyrelsen.

Äldre skog

Naturreservatet Klovsten ligger mellan sjöarna Stora Le och Lelång, nära gränsen mellan Dals-Eds och Bengtsfors kommuner. Området utgörs i huvudsak av äldre gran- och tallskog på mager och kuperad mark. Skogen är till stor del naturskogsartad och hyser ett rikt djur- och växtliv. Skogen är i genomsnitt 90 – 130 år med enstaka äldre träd. Död ved förekommer sparsamt till ganska rikligt. Inslaget av björk och asp är relativt stort.

Området kring Klovsten är viktigt för arealkrävande arter som t.ex. tjäder och tretåig hackspett.

I naturreservatet finns tre gamla gårds- och torplämningar.

Området utnyttjas endast i liten utsträckning till friluftsliv.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Klovsten men tänk på att det inte är tillåtet att

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar
  • gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter och svampar, med undantag för bär och matsvamp för eget bruk
  • störa djurlivet
  • medföra okopplad hund med undantag vid jakt med drivande/stötande hund och vid eftersök
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Fakta

Bildat: 2006
Areal: Ca 108 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Dals-Ed


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Klovsten ligger ca 6,5 km norr om Håbol. Du kommer nära inpå reservatet genom att ta av från vägen mellan Håbol och Edsviken, mot Rönningen. Från Rönningen går en liten skogsväg som slutar i en vändplats strax öster om reservatet.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.