Heråmaden

Heråmaden. Foto: Lennart Olsson
Heråmaden ligger omedelbart söder om Tresticklans nationalpark och omfattar opåverkade myrmarker och skogar längs Heråälven. Naturreservatet är nästan fem kvadratkilometer stort. 

Delar av Heråmaden utnyttjades för myrslåtter så sent som på 1960-talet och rester av slåtterladorna finns kvar än idag.  I dag har maden mist sin betydelse som fodermark, men är desto viktigare för fågelliv och vattenhushållning.

Våtmarkerna i reservatet utgör häckplats för många fågelarter, exempelvis grönbena, trana och ljungpipare På myrholmarna och i omgivande äldre barrskogar finns arter som pärluggla, sparvuggla, nattskärra och spillkråka. Vintertid finns vargspår och övervintrande kungsörnar som bidrar till områdets vildmarksprägel.  

I området finns också torpet Bastedalen som i fortsättning ska kunna tjäna som raststuga för vandrare.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Heråmaden men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon, med undantag för uttransport av fällt vilt. Markskador skall undvikas,
  • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära boplats,
  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar.

Fakta

Bildat: 2014
Areal: 468 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Dals-Ed

 

 


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Området kan nås från väg 164 väster om Dals-Ed. Sväng in mot Mon, där finns det möjlighet att parkera. Därifrån får man gå 5–6 kilometer på skogsbilvägen norrut och en stig in till torpet Bastedalen.

 

Grönbena. Foto: Kent-Ove Hvass
Grönbena. Foto: Kent-Ove Hvass.

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.